Analiza 15 badań klinicznych dotyczącxych ACS (Orthokine) i APS

W artykule opublikowanym w 2020 roku autorzy przeprowazili przegląd literatury dotyczącej leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Przeanalizowano 15 badań/artykułów z których 10 dotyczyło ACS (Orthokine), a pozostałe 5 APS.

Wstęp: W literaturze brakuje wyników badań klinicznych dotyczących preparatów autologicznej surowicy nie zawierającej komórek. Celem niniejszego artykułu jest zestawienie dowodów klinicznych i przegląd wyników śródstawowych iniekcji autologicznych bezkomórkowych preparatów surowicy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (OA).

Metody: Przeprowadzono kompleksowe wyszukiwanie literatury angielskiej za pomocą strony internetowej bazy danych opieki zdrowotnej (https://hdas.nice.org.uk/), baz danych PubMed, Medline, CINAHL, Embase i biblioteki Cochrane. Przeszukano je w celu zidentyfikowania wszystkich badań autologicznej kondycjonowanej surowicy/autologicznego roztworu białka (ACS/APS) w leczenie OA stawu kolanowego. Oceniliśmy raportowane wyniki kliniczne w odniesieniu do bólu, funkcji, zachorowalności, działań niepożądanych i powikłań.

Wyniki: W aktualnej literaturze zidentyfikowano piętnaście istotnych artykułów. Wyniki po iniekcji ACS/APS raportowano u pacjentów w przedziale wiekowym 34–87 lat z jednostronnym lub obustronnym OA kolana. Siedem badań odnotowało poprawę wizualnej skali analogowej (VAS), podczas gdy w skali WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) poprawę stwierdzono w dziewięciu badaniach. Znaczne różnice odnotowano w technice iniekcji i czasie trwania oceny po zabiegu, przy czym tylko jedno badanie wykazało długoterminową obserwację powyżej 24 miesięcy. Obrzęk stawów i ból w miejscu wstrzyknięcia były najczęstszymi powikłaniami; tylko jedno badanie wykazało przypadek septycznego zapalenia stawów. Nie ma jednak dostępnych dowodów, które mogłyby jednoznacznie zidentyfikować czynniki, które pozwolą przewidzieć wyniki tej procedury.

Wnioski: Aktualne dane z badań klinicznych sugerują, że dostawowe podawanie autologicznych preparatów surowicy bezkomórkowej, takich jak ACS / APS, u pacjentów z OA kolana mogą zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawoć funkcję stawu, i ograniczyć zachorowalność. Wysokiej jakości badania kliniczne z warstwowymi kohortami pacjentów, dłuższym czasem obserwacji i rzetelnym roportowaniem dotyczącym miar wyników ma zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia wskazań oraz skuteczności klinicznej tych nowatorskich produktów.

Sprawdź także:

Leczenie zwyrodnień kręgosłupa

Leczenie stawów komórkami macierzystymi

Leczenie zwyrodniania stawów

Leczenie stawu biodrowego